Cookie Consent by Free Privacy Policy website
Kategorie
Odsávanie
Odsávánie jemného nevýbušného prachu
Odsávač prachu ADAMIK FP 150 7,5 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 402 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 402 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 416 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 416 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 420 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 420 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 440 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 440 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 502 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 502 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEAOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEACOdsávač prachu ADAMIK FT 504 PEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEAOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEACOdsávač prachu ADAMIK FT 504 VPEAMOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEA 3 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEAC 3 kWOdsávač prachu ADAMIK FT 616 PEAM 3 kWOdsávač prachu s odlučovačom ADAMIK FC 150Odsávač prachu s odlučovačom ADAMIK FC 200

Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti

ADAMIK Company, s.r.o.

Sídlo: Paříková 910/9, 190 00 Praha, Česká republika

Korešpondenčná adresa, showroom a testovacie centrum: Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika

IČ: 26845318, DIČ: CZ26845318

Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 106931

Telefón: +420 774 883 858

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Overenie údajov o predávajúcom: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=320328&typ=PLATNY

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.adamikshop.sk.

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky alebo VOP") obchodnej spoločnosti ADAMIK Company, s.r.o, so sídlom Paříková 910/9, 190 00 Praha, identifikačné číslo: 26845318, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 106931 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim na strane druhej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.adamikshop.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu"). Tieto obchodné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako spotrebitelia (ďalej len "Kupujúci spotrebiteľ") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej a verejnoprávne inštitúcie a organizácie ( ďalej len "Kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšené nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Ak tieto podmienky upravujú niektoré práva spoločne a zhodne pre kupujúceho spotrebiteľa i kupujúceho podnikateľa, kupujúci podnikateľ i kupujúci spotrebiteľ sú zhodne označovaní ako "kupujúci". Predmetom kúpy je tovar uvedený v kúpnej zmluve (ďalej len "tovar").

1.2. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

Podnikateľom je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa je považovaná oi. pre účely ochrany spotrebiteľa tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Podnikateľom sa na účely VOP rozumie ten, kto koná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Tieto obchodné podmienky vylučujú použitie všetkých iných vzorových podmienok, na ktoré mohlo byť odkázané v akýchkoľvek oznámeniach alebo predchádzajúcich rokovaniach zmluvných strán. V prípade rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a Zmluvou sú rozhodujúce ustanovenia Zmluvy. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET A PREVÁDZKOVÉ DOBA

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. V prípade uvedenia zlých údajov a ak vzniknú predávajúcemu s týmto zvýšené náklady, najmä v prípade dopravy a dodania na zle uvedenú dodaciu adresu, je kupujúci povinný tieto náklady navyše uhradiť.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných pre prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako jeden rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a sofwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

2.7. Objednávky cez internetový obchod www.adamikshop.sk sú možné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené bez a vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2.1. Ak nie je pri tovare uvedená cena (tovar "Na objednávku"), dôvodom je, že presné stanovenie ceny vyžaduje bližšiu špecifikáciu požiadaviek klienta, opracovávaných materiálov, pracovného prostredia a pod. V tomto prípade sa s kupujúcim spojí obchodno-technický zástupca predávajúceho a stanoví konečnú cenu po zistení všetkých potrebných údajov.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Objednať tovar a platne uzavrieť kúpnu zmluvu môže kupujúci iba prostredníctvom internetového obchodu. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu môže kupujúci ľubovoľne pred odoslaním upravovať či meniť priamo na webových stránkach. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

* Objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu)

* Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

* Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka")

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "ZÁVÄZNĚ OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká potvrdením objednávky z účtovného systému predávajúceho, ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. V prípade zmeny objednávky, ktorá už bola predtým potvrdená predávajúcim, je takto zmenená objednávka záväzná pre obe strany okamihom potvrdenia zmeny objednávky predávajúcim. Predávajúci nie je povinný akceptovať zmenu objednávky v okamihu, keď už odovzdal tovar podľa pôvodnej objednávky prepravcovi, či už tovar upravil na prianie kupujúceho alebo sa jedná o tovar objednaný na zákazku pre kupujúceho. V prípade úplného zrušenia objednávky kupujúcim podnikateľom už potvrdenej predávajúcim, a to aj po vyššie spomínané dôvodné neakceptovania zmeny záväznej objednávky zo strany predávajúceho, môže predávajúci po kupujúcim podnikateľovi požadovať zmluvnú pokutu (storno poplatok) vo výške až 15% z ceny tovaru podľa toho v akej fáze spracovania objednávky sa objednávka nachádza. Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu prípadne vzniknutej škody.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

3.9. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu v objednávke potrebné údaje potrebné k plneniu objednávky (tj. určenie spôsobu dodania, identifikačné údaje kupujúceho podľa preukazu totožnosti alebo podľa jeho výpisu z registra, doručovacia adresa, fakturačné údaje). Kupujúci podnikateľ je povinný poskytnúť identifikačné (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ) ak je platcom DPH. Obchodovať a uzatvárať kúpnu zmluvu prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku môžu len osoby, ktoré sú k týmto právnym úkonom spôsobilé. Neplnoletí môžu uzatvárať kúpnu zmluvu len v rozsahu ich spôsobilosti. Kúpnu zmluvu týkajúcu sa tovaru vyššej hodnoty, môžu za neplnoletých uzatvoriť iba ich zákonní zástupcovia. Predávajúci si vyhradzuje právo oslovovať zákazníkov v rámci marketingových prieskumov. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane záručných podmienok, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky a zároveň záručné podmienky sú viditeľne umiestnené na jeho webovej stránke www.adamikshop.sk. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: vyčerpania skladových zásob, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, je chybne uvedená cena alebo kupujúci je v omeškaní s platbou. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

* V hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika

* V hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

* Bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho v prípade EUR platieb :

SWIFT: CZ0527000000002112921508, IBAN :, BACXCZPP vedený v UniCredit Bank Slovakia and Slovakia, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho")

* Prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Súčasťou dodávky nie je montáž ani inštalácia predmetu plnenia. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pokiaľ nie je výslovne uvedené niečo iné, platí, že ceny tovaru ponúkaného predávajúcim sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty, s daňou z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo kategorizácie kupujúcich, ktorí sa zaregistrujú u predávajúceho ako registrovaní zákazníci. Týmto kupujúcim môže poskytnúť predávajúci ďalšie zľavy z vyššie uvedených cien. V pochybnostiach sa použije cena podľa aktuálnej ponuky na internete. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy cien v prípade nárastu nákladov vzniknutých v dôsledku skutočností mimo jeho kontroly, ktoré sa objavili v období po uverejnení ponuky (zvýšenie daní, zmena menového kurzu, výrazné zmeny dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, chybou pri tlači ceny a pod.), a to prostredníctvom zverejnenia oznámenia na internete, a ak už došlo k uzavretiu zmluvy, potom na základe jednostranného písomného oznámenia Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci so zvýšením ceny nesúhlasí, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Pokiaľ nie je cena tovaru známa v čase uzavretia kúpnej zmluvy, bude stanovená dohodou strán neskôr, kedy v tomto prípade má kupujúci povinnosť do 2 dní od preukázateľného oznámenia kúpnej ceny predávajúcim oznámiť, či oznámenú kúpnu cenu akceptuje alebo nie. V prípade, že kupujúci neoznámi v lehote akceptácii ceny, považuje sa tento prejav ako nesúhlas s cenou a s ponukou predávajúceho a kedy predávajúci je následne oprávnený zrušiť objednávku bez sankcií pre obe strany. Pokiaľ nie je stanovené inak, všetky ponuky sú platné 5. pracovných dní od vydania alebo do vyčerpania zásob. U objednávok k neskoršiemu dátumu alebo opakovaných objednávok nemožno požadovať predtým uvádzané ceny. Kúpnu cenu za dodávaný tovar je možné, podľa voľby kupujúceho, zaplatiť v hotovosti pri prevzatí tovaru v zákazníckom centre predávajúceho, na dobierku (môže sa líšiť podľa krajín) pri zaslaní tovaru prepravcom, alebo bezhotovostným prevodom vopred na základe faktúry, ktorú vystaví predávajúci kupujúcemu na základe žiadosti kupujúceho. Iné spôsoby platobných podmienok je možné dohodnúť individuálne a to iba písomnou formou. Aktuálne poplatky za spôsob platby sú uvedené na webových stránkach predávajúceho. Pri bezhotovostnej úhrade je kúpna cena zaplatená až pripísaním celej kúpnej ceny (popr. časti ceny za samostatnú časť dodávky) na účet predávajúceho. Predávajúci má voči kupujúcemu spotrebiteľovi nárok na úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby stanovenej Národnou bankou zvýšenej o 8 percentuálnych bodov a voči kupujúcemu podnikateľovi vo výške 1,5% z dlžnej sumy za každý mesiac omeškania. Ak nebudú včas uhradené čiastkové pohľadávky, alebo pokiaľ bude na majetok kupujúceho podnikateľa podaný návrh na začatie konkurzného konania, je predávajúci oprávnený s okamžitou účinnosťou vyhlásiť za splatné všetky doteraz nezaplatené pohľadávky. Pokiaľ kupujúci podnikateľ dlhuje úhradu niekoľkých faktúr alebo čiastkových pohľadávok, môže predávajúci stanoviť, že bude splátka najskôr započítaná na starší dlh. Za každú zaslanú upomienku môže byť účtovaný administratívny poplatok 6,60 EUR bez DPH (8,- EUR vrátane DPH). V prípade riešenia záväzku právnou cestou bude účtovaný administratívny poplatok vo výške 200,- EUR bez DPH (242, -EUR s DPH). Ak kupujúci objedná tovar, ktorý je vyrobený podľa priania kupujúceho, neštandardné množstvo (líši sa u každého produktu s ohľadom na jeho povahu), tovar ktorý predávajúci nemá skladom, môže predávajúci kupujúceho požiadať o úhradu zálohy vo vopred dohodnutej výške aj napriek tomu, že kupujúcemu internetový obchod predávajúceho umožnil úhradu na dobierku. Kupujúci má v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. V prípade, že je kupujúcim zaplatená záloha na kúpnu cenu tovaru dodávaného na zákazku, je záloha nevratná. Kupujúci má právo na vrátenie zálohy iba v prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim na základe vyššej moci alebo výlučne z dôvodu na strane predávajúceho. V prípade omeškania prislúcha predávajúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov na vymáhanie dlžnej sumy voči kupujúcemu. V prípade vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený viazať vrátenie kúpnej ceny na schválenie daňového dobropisu kupujúcim podnikateľom.

4.3. Predávajúci môže požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. Obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štyroch dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Objednaný tovar bude odoslaný až po zaplatení kúpnej ceny vrátane DPH, a to čo najskôr podľa možností skladu. Termín odoslania uvedený v potvrdzovacom e-mailu, je teda v danom prípade len orientačný.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, poprípade s tovarom.

 

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravenÝ (tovar na zákazku) podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ktorý na základe jeho vlastností nie je možné zaslať späť, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že dodanie tovaru sa stane nemožným, ďalej v prípade, že predávajúci po potvrdení objednávky dodatočne zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespľňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespľňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zabezpečiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite. Bez ohľadu na iné zákonné a zmluvné dôvody je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci uviedol nesprávne údaje o svojej bonite, zastaví svoje platby alebo čiastkové platby, je proti nemu podaný návrh na začatie konkurzného konania, alebo sa hospodárske pomery zhoršia natoľko, že nemožno od predávajúceho spravodlivo požadovať, aby bol zmluvou viazaný.

5.3. Odstúpenie od zmluvy - kupujúci spotrebiteľ. Uzavrel Ak kupujúci spotrebiteľ zmluvu prostredníctvom internetového obchodu, a ak sa nejedná o prípad uvedený v obchodných podmienkach či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. K realizácii práva odstúpenia od zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na stiahnutie na internetových stránkach predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod (zavináč) adamikshop.sk. Na internetových stránkach je umiestnené tiež poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy. Po vyplnení a odoslaní vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu jeho prijatie. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru hradí pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednanému tovaru, hradí náklady na vrátenie predávajúci. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy z dôvodu ležiaceho na strane predávajúceho, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že je predávajúcemu odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Kupujúci nemôže vrátiť tovar formou dobierky a predávajúci tento spôsob vrátenia tovaru odmietne prevziať. Všetky náklady s týmto spojené hradí kupujúci.

5.4. Odstúpenie od zmluvy - kupujúci podnikateľ. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy. V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s kupujúcim podnikateľom, je kupujúci podnikateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, keď toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, pokiaľ mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho. Ak je tovar dodávaný v obale, ktorý je kupujúcim podnikateľom zničený a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia nemožno už predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenie tovaru, kedy vyššie znehodnotenie je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktoré bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktoré je možno tovar predať ako použitý. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pre omeškanie s úhradou kúpnej ceny alebo v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho podnikateľa pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má predávajúci právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny. Kupujúci nemôže vrátiť tovar formou dobierky a predávajúci tento spôsob vrátenia tovaru odmietne prevziať. Všetky náklady s týmto spojené hradí kupujúci.

5.5. Právo na odstúpenie neexistuje u dodávok tovaru, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie kupujúceho. Právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s ustanovením §1837 Občianskeho zákonníka kupujúci nemá najmä, v týchto prípadoch:

* O poskytovaniu služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil Kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

* O dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

* O dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu

* O oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov

* O dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť

* Ak neoznámil Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy u tovaru označeného "Na objednávku" a „Na dotaz“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo ak sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje e-mailom alebo telefonicky. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet. Upozornenie: Ak bude tovar uhradené prostredníctvom splátkového predaja vrátený predajcovia na základe § 53 OZ, zákazník má naďalej povinnosť, najmä platobné, vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy so splátkovú spoločností.

5.6. Odstúpenie v ostatných prípadoch. Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní, potom Kupujúci berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť znížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru. Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote štrnástich dní a vrátený tovar nebude v originálnom obale vrátane všetkých súčastí a príslušenstva, potom Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo takéto vrátenie tovaru spoplatniť, a to takou sumou, ktorú predávajúci vykompenzuje náklady, ktoré sú potrebné vynaložiť na znovuuvedenie tovaru do predaja. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

* Ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci

* Ak použil Kupujúci vec ešte pred objavením vady

* Ak nespôsobil Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním

Ak neoznámil Kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Z dôvodu ochrany práv Kupujúceho ak je Kupujúcim právnická osoba a ak bude požadovať preplatenie dobropisu v hotovosti priamo na pobočke predávajúceho, potom príslušná suma bude odovzdaná len osobám oprávneným konať za dotknutú právnickú osobu, tj. štatutárnemu orgánu, alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenú plnou mocou, či osobe, ktorá je uvedená ako "správca" v profile kupujúceho na webovej stránke www.adamikshop.sk. Kupujúci môže zrušiť objednávku dosiaľ nepotvrdenú Predávajúcim emailovou správou na emailovej adrese Predávajúceho. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Aj záväznú objednávku možno po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim zrušiť. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po Kupujúcim požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou a vrátením tovaru. Pri tovare vyrábaného na mieru či na želanie Kupujúceho možno zrušiť objednávku len do okamihu, než sa daný tovar začne vyrábať. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme ani neodstúpi od kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami, má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 20 EUR a ďalej na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru, ako aj ďalších nákladov, ktoré Predávajúcemu z dôvodu neprevzatia tovaru kupujúcim vzniknú, a ďalej má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Toto nevylučuje nárok Predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu týmto konaním Kupujúceho vznikla. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako dohodnutým spôsobom, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

Formulár pre vrátenie (.pdf)

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru od prepravcu, ktoré je zjavne poškodené, alebo je poškodený prepravný obal takým spôsobom, že vyvoláva dôvodnú domnienku, že tovar vnútri je poškodený (platí aj pre prípady, keď je na obale vidieť, že bol vystavený pôsobeniu počasia alebo vody). Pokiaľ bude kupujúci chcieť napriek tomu tovar prevziať, pretože nie vždy musí mať poškodenie obalu tovaru vplyv na jeho obsah, je kupujúcim povinný s prepravcom pri dodaní tovaru spísať protokol o poškodení zásielky, alebo túto vadu vhodným spôsobom zdokumentovať. V prípade, že kupujúci po doručení tovaru a jeho vybalenie zistí fyzické poškodenie tovaru, ktoré môže byť poškodené pôsobením dopravy, treba túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (kupujúci podnikateľ najneskôr do 24 hodín, kupujúci spotrebiteľ najlepšie do 24 hodín, najneskôr však do 3 pracovných dní) predávajúcemu, ktorý bude kupujúceho informovať o ďalšom postupe a vybavenie reklamácie u prepravcu.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.6. U tovaru, ktorý má predávajúci k dispozícii na vlastnom sklade, je toto spravidla k dodaniu v zákazníckom centre predávajúceho do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky predávajúcim. Tovar, ktorý nie je skladom, sa považuje za tovar na objednávku a dobu dodania určuje predávajúci. Tovar je zarezervované a spravidla sa dodáva tovar najneskôr do 2 - 8 týždňov (podľa aktuálnej výrobnej kapacity) od potvrdenia objednávky predávajúcim. Pokiaľ nie je tovar v tejto lehote dodaný, je kupujúci informovaný o novom dodatočnom termíne dodania. Doba dodania uvádzaná v ponuke či v Zmluve je iba orientačný a predávajúci nie je zodpovedný za škody vzniknuté z dôvodu meškania dodania oproti predpokladanej dobe dodania.

6.7. Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, keď kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke. Ak tak neurobí, zvolí predávajúci spôsob dopravy sám. Tovar je podľa svojho charakteru možno dodať prepravnou balíkovou alebo paletovú službou na adresu kupujúceho alebo je možné tovar vyzdvihnúť osobne v zákazníckom centre predávajúceho. Aktuálne ceny za prepravu tovaru prepravnou balíkovou alebo paletovú službou sú uvedené na webových stránkach predávajúceho. Pri prevzatí tovaru osobne kupujúcim je len na predošlú písomnú žiadosť kupujúceho tovar predviesť, a to iba v prípade, že to povaha tovaru umožňuje. Prevzatie tovaru osobne v zákazníckom centre musí byť vždy písomne ​​potvrdené. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar včas alebo odmietne prevziať tovar a ak výslovne alebo mlčky odmietne prevziať tovar aj po stanovení primeranej dodatočnej lehoty z iných ako zákonných dôvodov, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy a požadovať náhradu škody. To isté platí pre oneskorenú úhradu dohodnutej konečnej sumy.

V prípade, že si objednaný tovar kupujúci neprevezme do 5-tich dní od vyzvania (prostredníctvom e-mailovej správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú. Pri dodaní tovaru prepravnou službou platí, že sú zásielky realizované len vo všedný deň. Pri objednávkach uskutočnených v sobotu, nedeľu, alebo v štátnej sviatok, bude tovar odoslaný najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň. Tovar dodávaný prostredníctvom prepravcu je vždy predávajúcim zabalený do ochranných obalov spôsobom obvyklým, tak aby sa predišlo poškodeniu tovaru, kedy použité ochranné obaly, resp. ich potlač či popis nemusí korešpondovať s dodávaným tovarom. Dodávaný tovar je vždy identifikované štítkom na ochrannom obale, ktorý informuje kupujúceho o predávajúcom ako odosielateľovi. Vlastnícke právo k obalom prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy a s ním aj všetky povinnosti vyplývajúce sa zákona o obaloch. Po dobu omeškania kupujúceho podnikateľa s prevzatím tovaru na predajni či neprevzatím od prepravcu prechádza na tohto nebezpečenstvo škody, straty a zničenia veci. Kupujúci podnikateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prevzatí tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia a prípadné poškodenie tovaru uplatniť u predávajúceho do 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúcemu spotrebiteľovi je tento postup odporúčaný s ohľadom na predchádzanie prípadným problémom spojených s neskoršou reklamáciou stavu dodávky. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že tovar je v okamihu prevzatia v zhode s kúpnou zmluvou. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odoslaním Kupujúcemu podnikateľovi, tj. je uskutočnené v okamihu, keď je tovar odovzdaný predávajúcim prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho podnikateľov (okamih dodania). Pri odoslaní tovaru prostredníctvom prepravcu kupujúcemu spotrebiteľovi, je tovar dodaný jeho prevzatím od prepravcu. Ak uskutočňuje predávajúci podľa svojej voľby prepravu tovaru na svoje náklady, je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v dohodnutom mieste určenia. Pri osobnom vyzdvihnutí je dodanie uskutočnené v okamihu, keď je Kupujúcemu umožnené nakladať s tovarom v mieste predaja u predávajúceho. Ak je dohodnutá lehota k prevzatiu, je dodanie uskutočnené v posledný deň dohodnutej lehoty, neprevezme ak si Kupujúci tovar skôr. Nebezpečenstvo škody na tovare a s tým súvisiace všetka zodpovednosť voči tretím osobám prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo okamihom dodania tovaru, a to tým okamihom, ktorý nastane neskôr. Kým je tovar vo vlastníctve predávajúceho, tento sa môže v dôsledku nesplnenia povinností Kupujúceho znovu chopiť držby tovaru. Kým vlastníctvo neprejde na Kupujúceho, je Kupujúci povinný tovar, ktorý mu už bol dodaný, na svoje náklady opatrovať, akoby bol skladovateľom, a nie je s ním oprávnený nijako nakladať ani ich užívať alebo doň zasahovať. Obdobne sa postupuje, ak sa Predávajúci z akéhokoľvek dôvodu znovu stane vlastníkom tovaru.

6.8. Ak neprevezme Kupujúci tovar zaslaný na dobierku z iných dôvodov (napr. nie je schopný uhradiť kúpnu cenu, nie je pre dopravcu dosiahnuteľný či inak znemožňuje odovzdaní zásielky) a tovar bude vrátený Predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety vzniká Predávajúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške prepravného, ​​ktoré musel vynaložiť, tj. Cena za prepravu zásielky ku Kupujúcemu a späť, bez ohľadu na to, že pôvodne bola Kupujúcemu doprava poskytovaná zadarmo.

6.9. Ak neprevezme Kupujúci tovar uhradenej tzv. na predfaktúru z iných dôvodov (napr. je pre dopravcu nedosiahnuteľný či inak znemožňuje odovzdaní zásielky) a tovar bude vrátený Predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Kupujúcim podľa predchádzajúcej vety vzniká Predávajúcemu nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške prepravného, ktoré musel vynaložiť, tj. Cena za prepravu zásielky ku Kupujúcemu a späť, bez ohľadu na to, že pôvodne bola Kupujúcemu doprava poskytovaná zadarmo. Predávajúci je oprávnený započítať si svoju zhora uvedenú pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty proti pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. V danom prípade predajcovia nevzniká povinnosť uhradiť Kupujúcemu z poskytnutého peňažného plnenia úroky.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ Z VADNÉHO PLNENIE A ZÁRUKA A ZÁRUČNÉ PODMIENKY

7.1. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim. Kupujúci, je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je pri prevzatí patrné poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Kupujúci by vo vlastnom záujme mal tieto kroky urobiť tiež, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcich zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanické poškodenie), kedy sa bude pri prípadnej reklamácii vychádzať zo skutočnosti, že bez výhrad prijal doručený tovar. Kupujúci je povinný bezodkladne prehliadnuť a skontrolovať tovar a bez zbytočného odkladu písomne ​​a konkrétne reklamovať prípadné vady predávajúcemu a prestať tovar užívať. Predávajúci uspokojí v prípade vád nároky kupujúceho podnikateľa podľa vlastnej voľby, a to vykonaním opravy, výmeny tovaru (alebo jeho defektné časti) alebo znížením ceny. Akýkoľvek tovar vrátený predávajúcemu, ktoré nemožno opraviť, prechádza do vlastníctva predávajúceho. Nároky na náhradu škody sú vylúčené. Kupujúci spotrebiteľ oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Predávajúci je však oprávnený odmietnuť druh zvoleného náhradného plnenia, ak je toto možné len s neprimeranými nákladmi a je k dispozícii iný druh dodatočného plnenia bez podstatnej ujmy pre kupujúceho. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci spotrebiteľ zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, či ak oznámia kupujúcemu spotrebiteľovi, že vady neodstráni, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú. Ak uplatní kupujúci spotrebiteľ právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme. Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy. Na odstránenie vád je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu, v opačnom prípade zanikajú nároky z chýb akéhokoľvek druhu. Ak sa počas lehoty na odstránenie vád, určenej primerane na všetky okolnosti, nepodarí poskytnúť nápravu plnenie, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať zníženie kúpnej ceny. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak ide len o nepatrné vady, opraviteľné chyby. Náklady na dopravu a ďalšie náklady výmeny alebo vrátenia tovaru nesie Kupujúci podnikateľ. Výslovne sa dojednáva, že pre prípad vád veci kupujúcemu podnikateľovi nevzniká nárok na náhradu nákladov vynaložených na dopravu tovaru k a od predávajúceho. Predávajúci nie je zodpovedný aj za ušlý zisk kupujúceho, ako ani za iné nepriame škody v dôsledku chýb tovaru.

7.2. Ustanovenia uvedené v obchodných podmienkach sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.3. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky a to po predchádzajúcej dohode, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Ak je však uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže kupujúci uplatniť právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu ADAMIK Company, s.r.o., ako predávajúci. Zoznam servisných stredísk oznámime na obchod (zavináč) adamikshop.cz. Ak budete mať otázku ohľadom vašej reklamácie, zašlite ho písomne ​​na obchod (zavináč) adamikshop.sk.

7.4. Pre kupujúceho spotrebiteľa poskytuje predávajúci zákonnú zodpovednosť za vady v dĺžke 24 mesiacov a pre kupujúceho podnikateľov v dĺžke 6 mesiacov odo dňa vystavenia predajného dokladu, v jednozmennej prevádzke. Nad rámec zákonnej zodpovednosti za vady poskytuje predávajúci kupujúcemu podnikateľovi dobrovoľnú dodatočnú záruku v dĺžke až 12 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. Podmienky tejto záruky sú uvedené v Záručných podmienkach bod 7.7. obchodných podmienok. Kupujúci je pred prvým použitím povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. V prípade neoprávneného uplatnenia práv z vád je Kupujúci povinný uhradiť všetky náklady, ktoré Predávajúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie vznikli, vrátane úhrady za prácu technikov Predávajúceho vo výške zodpovedajúcej odmene za obdobné servisné služby podľa aktuálneho cenníka servisných zásahov predávajúceho. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci spotrebiteľ právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie podobné. V dôsledku tak predávajúci nemusí uhradiť plné poštovné, ktoré zaplatil Kupujúci spotrebiteľ. Vychádza sa z najnižšie možné ceny dopravy na trhu. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá Kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Na žiadosť Kupujúceho spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná záruka dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia. Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za chyby) bude vybavená bez zbytočného odkladu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Dohodnuté vlastnosti predmetu zmluvy, ktorý je predávajúci povinný zabezpečiť, vyplývajú výhradne zo zmluvných dojednaní s kupujúcim podnikateľom nie z vychvaľovania predmetu kúpy, reklamy, prospektov a pod. Kupujúci podnikateľ nedostane záruky v právnom zmysle.

7.5. Nárok predávajúceho na náhradu za užívanie - odstúpi od zmluvy predávajúci z dôvodu ležiaceho na strane kupujúceho spotrebiteľa, je kupujúci spotrebiteľ vedľa náhrady skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru povinný poskytnúť predávajúcemu náhradu za používanie tovaru, určenú podľa jeho opotrebenia. Náhrada za užívanie sa dojednáva vo výške 0,5% kúpnej ceny za každý začatý kalendárny deň od dodania tovaru kupujúcemu spotrebiteľovi do prevzatia tovaru predávajúcim. Pokiaľ kupujúci podnikateľ vráti vec kvôli odstúpeniu alebo neplnenie, je predávajúci oprávnený za doterajšiu užívania veci požadovať úhradu za užívanie, ako aj náklady na navrátenie do predošlého stavu. Pre výpočet nároku na náhradu za užívanie sa zohľadnia optický a technický stav vráteného predmetu kúpy. Úhrada za užívanie činí najmenej 30% kúpnej ceny netto, ako aj ďalšie poplatok za používanie vo výške 4% z celkovej úhrady za každý začatý kalendárny mesiac.

7.6. Obmedzenie zodpovednosti za škodu - zodpovednosť zákonných zástupcov, poverených osôb a zamestnancov predávajúceho voči kupujúcemu je okrem prípadov úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti vylúčená. Výslovne sa dojednáva, že sa pre prípad vzniku škody v dôsledku konania predávajúceho na strane predávajúceho nevzniká žiadna zodpovednosť za škodu, kým cena predmetu plnenia nie je úplne uhradená. Ak zodpovednosť vznikne, je navyše obmedzená výškou ceny predmetu plnenia zmluvy. Predávajúci nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v dôsledku jej omeškania a za ušlý zisk kupujúceho podnikateľa, ako ani za iné nepriame škody kupujúceho.

7.7. Záručné podmienky - tieto záručné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi predávajúcim - spoločnosťou ADAMIK Company, s.r.o., ďalej len "predávajúci", na strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Tieto záručné podmienky upravujú rozdielne práva a povinnosti pre kupujúcich, ktorí vystupujú vo vzťahoch s predávajúcim ako spotrebitelia (ďalej len "kupujúci spotrebiteľ") a rozdielne pre osoby fyzické či právnické podnikajúce podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona či štátnej a verejnoprávne inštitúcie a organizácie ( ďalej len "kupujúci podnikateľ"), ktorí vo vzťahoch s predávajúcim jednajú v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, kedy rozdielne práva a povinnosti oboch kupujúcich sú upravené a odlíšená nižšie ako práva a povinnosti "kupujúceho spotrebiteľa" a práva a povinnosti "kupujúceho podnikateľa". Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí kupujúci s nižšie uvedenými záručnými podmienkami.

7.7.1. Zodpovednosť za vady. Predávajúci alebo zhotoviteľ zodpovedá zo zákona z titulu odplatných zmlúv (kúpna, o dielo a i.) za to, že tovar alebo plnenie v okamihu odovzdania nemajú vady. Zodpovednosť sa vzťahuje na všetky časti (s výnimkou bodu 7.7.3.) A takisto na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčené. Kupujúci spotrebiteľ - Zákonná zodpovednosť za vady po dobu 2 rokov od dátumu vystavenia predajného dokladu. Kupujúci podnikateľ - Platí zodpovednosť za vady v dľžke 6 mesiacov od dátumu vystavenia predajného dokladu. V jednozmennej prevádzke. Dodatočná dojednania vyžadujú vždy písomnú formu, ústnej prísľuby nie sú platné.

7.7.2. Dobrovoľná dodatočne poskytnutá záruka. V porovnaní so zodpovednosťou za vady, ktorá platí zo zákona, je dobrovoľná dodatočne poskytnutá záruka dobrovoľným prevzatým záväzkom, že tovar alebo plnenie nad rámec zákonnej zodpovednosti za chyby zostane bez vád po určité časové obdobie. Záruka vyžaduje písomnú formu. Ústne dohody sú vylúčené. Záruka sa vzťahuje len na mechanické časti (s výnimkou bodu 7.7.3.), Nevzťahuje sa na náklady na prácu, prepravu a cestovné. Prípadné následné škody sú vylúčené.

Predávajúci poskytuje záruku po dobu 1 roka alebo maximálne 1600 prevádzkových hodín na diely mechanických súčastí (s výnimkou bodu 7.7.3.).

Náhradné diely. Predávajúci poskytuje záruku po dobu 6. mesiacov (s výnimkou bodu 7.7.3.)

Použitý tovar. Platí iba zákonné ustanovenia zodpovednosti za vady, ktorá je 1 rok pre kupujúceho spotrebiteľa a 3 mesiace pre kupujúceho podnikateľa.

7.7.3. Výnimky zo zodpovednosti za vady a zo záruky.

* Ak sa vada nevyskytovala v čase dodania.

* Pri poškodení tovaru počas prepravy (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí, všetky zásielky odosielame poistené).

* Chyby vzniknuté nevhodným použitím alebo preťažovaním (klasifikácia použitie kutil, remeselník, profesionálna výroba, priemyselná výroba).

* Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou, neodborným uvedením do prevádzky, neodborným zaobchádzaním, obsluhou či skladovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

* Pri nedodržaní predpísaných prevádzkových či inštalačných podmienok (základová doska stroja, elektrický rozvod, rozvod tlakového vzduchu, odsávacie rozvod).

* Ak sa vyskytla vada z dôvodu nesprávneho zaobchádzania alebo pôsobením vonkajšej sily (napr. škrabance, preliačiny, skrútenia atď.).

* Nepreberá sa zodpovednosť za všetky škody následné (ako škody nepredvídateľné).

* Nepreberá sa zodpovednosť za opotrebenie týkajúce sa vzhľadu a v dôsledku každodenného používania (napr. poškodenie náteru, škrabance atď.).

* Nepreberá sa zodpovednosť za akékoľvek chyby spôsobené znečistením.

* Nepreberá sa zodpovednosť za vady spôsobené nedodržaním pokynov v návode na obsluhu alebo pokynov pre údržbu či vzniknuté pri použitiu, ktoré je v rozpore s návodom na obsluhu alebo s obvyklým spôsobom použitia.

* Nepreberá sa zodpovednosť za spotrebné diely (napr. ložiská, remene, ozubené, segmenty, závitové tyče, závitové matky, ozuby, ozubené kolesá, lámača triesok ...), ako ani za plastové komponenty (napr. rukoväte, kľučky, páčky, nálepky, záslepky , kryty, stierky, unášače valčekov, pogumované rolny ...).

* Nepreberá sa zodpovednosť za vady spôsobené úpravami, opravami, zaostrovaním a manipuláciou, ktoré nevykonal autorizovaný personál predávajúceho alebo autorizovaný servis či brusírna predávajúceho.

* Nepreberá sa zodpovednosť za vady plynúce z poškodenia koróziou, ohňom alebo vodou.

* Nepreberá sa zodpovednosť za vady plynúce z vonkajších vplyvov, ako napr. chod na 2 fázy, chybné elektrické istenie, podpätie, prepätie, prapätie prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok, zásah bleskom.

* Zodpovednosť podľa platných predpisov danej krajiny pre motory, elektrické vypínače / prepínače, elektrické riadiace dosky atď.

* Porušením ochrannej pečate, informatívne nálepky či sériového čísla, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar užívať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

* Elektrickým používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené.

* Poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami

* Vykonaním nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov

* Tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla vada v dôsledku tejto úpravy.

* Poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

* Použitím nesprávneho alebo neoriginálneho spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.

7.7.4. Postup uplatnenia a vybavovania reklamácie

Kupujúci je povinný k reklamácii dodať tovar a doklad o kúpe nahrádzajúci záručný list (faktúra, účtenka) alebo záručný list alebo uviesť údaje na identifikáciu kúpnej zmluvy (identifikačné údaje o kupujúcom, dátum predaja, číslo objednávky, apod.). Pokiaľ kupujúci nereklamuje tovar osobne, zašle tovar doporučene, spolu s údajmi a dokladmi popisu nižšie na adresu: ADAMIK Company, s.r.o., Mitrovická 804, 73921 Paskov, Česká republika. Pred odoslaním reklamácie vopred kontaktujte Predajcu prostredníctvom emailu obchod (zavináč) adamikshop.sk. Na výzvu predávajúceho je kupujúci povinný poskytnúť súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie reklamácie. Najmä je kupujúci povinný predmet kúpy zabaliť a dodať predávajúcemu. Tovar predkladaný k reklamácii musí byť čistý a zabalený tak, aby pri manipulácii s ním nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Čistenie stroja nepatrí do opravy a nie je v rámci záručnej opravy. Pokiaľ bude stroj znečistený, vyhradzuje si dodávateľ právo na fakturáciu práce spojené s vyčistením stroja. S tovarom odporúča predávajúci predložiť tiež vzorky materiálov, ďalšie technické informácie ako otáčky, rýchlosť posuvu, úber materiálu, spracovávané množstvo, materiál obrobku a ďalšie dôležité veci, ktoré môžu urýchliť reklamačné konanie. Pracovník predávajúceho posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, v čo najkratšej dobe. V prípade zložitejšieho odborného posúdenia môže byť táto lehota primerane dlhšia. O uplatnení reklamácie sepíše pracovník s kupujúcim reklamačný protokol, v ktorom uvedie dátum prijatia, obsah a predpokladaný čas vybavenia reklamácie a navyše u kupujúceho spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje. Po posúdení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomne ​​zdôvodňujú zamietnutie reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie uhradí kupujúci predávajúcemu náklady na prepravu tovaru a náklady na odborné posúdenie vady, jej lokalizáciu a prípadnú opravu závady. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar po oznámení o vybavení reklamácie do 30 dní od prijatia oznámenia, bude mu účtované skladné vo výške 5 € bez DPH (6,05 EUR s DPH) za stroj a 1,50 € bez DPH (1,82 EUR s DPH) za ostatný tovar za každý začatý deň odo dňa zaslania oznámenia až po deň prevzatia tovaru kupujúcim. O vybavení reklamácie bude kupujúci vždy informovaný formou oznámenia zaslaného niektorým z komunikačných prostriedkov. Pokiaľ si kupujúci neprevezme tovar do doby, keď výška skladného prevýši cenu reklamovaného tovaru, bude tento tovar použitý na úhradu skladného.

7.7.5. Všeobecné upozornenia

Lehota na zodpovednosť za vady aj záruku začína prevzatím tovaru kupujúcim. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, a ak je kupujúcim spotrebiteľ, okamih prevzatia tovaru od dopravcu. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva z chybného plnenia ani záruku. Predpokladom pre akúkoľvek zodpovednosť za vady je úplné zaplatenie kúpnej ceny a nutnosť presného dodržiavania nasledujúcich predpisov:

* Prečítanie návodu na obsluhu pred uvedením do prevádzky.

* Starostlivé odstránenie konzervačných ochranných prostriedkov.

* Rešpektovanie prepravných podmienok.

* Okamžité nahlásenie škody pri preprave.

* Dodržanie podmienky skladovania a konzervácie.

* Dodržanie podmienok pre inštaláciu, používanie pre určený účel.

* Dodržanie podmienok v návode na obsluhu.

* Dodržanie podmienok v návode na údržbu a ošetrenie (najmä intervaly).

* Použitie originálnych dielov predávajúceho.

Na požiadanie je zákazník povinný vrátiť tovar alebo chybnú súčasť vyčistené, vhodne zabalené a na svoje vlastné náklady do miesta predaja predávajúceho. V prípade, že kupujúci odmietne podpísať reklamačný protokol, je predávajúci oprávnený reklamáciu zamietnuť bez udania dôvodu.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar vrátane všetkých súvisiacich pohľadávok predávajúceho vo vlastníctve predávajúceho. V prípade ďalšieho predaja pred úplným zaplatením kúpnej ceny postúpi kupujúci svoje pohľadávky za dlžníkom predávajúcemu vo výške svojich záväzkov voči predávajúcemu. Kupujúci je povinný predávajúcemu písomne ​​potvrdiť postúpení pohľadávok. V prípade zásahov tretích osôb, najmä pri zablokovanie predmetu kúpy, je kupujúci podnikateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu a tretiu osobu zároveň upozorniť na výhradu vlastníctva predávajúceho. Kupujúci podnikateľ hradí všetky náklady, ktoré musia byť vynaložené na zrušenie zásahu a na opätovné opatrenia predmetu kúpy. Pre kupujúceho podnikateľa platí, že kým trvá výhrada vlastníctva, sú predaj, zastavenie, prevod vlastníctva, prenájom, alebo iné prenechanie predmetu kúpy obmedzujúce zabezpečenie predávajúceho prípustné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase predávajúceho. Pre kupujúceho podnikateľa platí, že v prípade porušenia povinností uvedených v tomto odseku má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. V zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1) písmeno j) Občianskeho zákonníka a § 14 ods. 1 a § 20d a nasl. zákona č. 634/1992, na ochranu Kupujúceho spotrebiteľa oznamuje predávajúci, že s návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa spotrebiteľ môže obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, a to na internetových stránkach www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia vybavuje návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi. Pre vylúčenie pochybností žiadne ustanovenie týchto podmienok nevylučuje možnosť Kupujúceho spotrebiteľa obrátiť so svojím nárokom na civilný súd. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Zmluvné strany dojednávajú výlučnú právomoc českých súdov. Právny vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadia Českým právnym poriadkom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva proti pohľadávke Predávajúceho. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia Českými právnymi predpismi. Užitie Dohovoru OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa vylučuje. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

8.4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.6. Sťažnosti a záverečné ustanovenia - vybavovania sťažností kupujúcich spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod (zavináč) adamishop.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.7. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci údaje získané v súvislosti so zmluvným vzťahom, tj. údaje uvedené v objednávke, môže spracovávať pre marketingové a obchodné účely a za týmto ich môže sprístupniť tretím subjektom spolupracujúcim s predávajúcim na zaistenie marketingových akcií, toto všetko pri rešpektovaní platných predpisov, najmä zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas kupujúceho môže byť kedykoľvek odvolaný, a to výslovným vyhlásením vykonaným písomnou formou a zaslaným predávajúcemu.

8.8. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Všetky preklady do cudzích jazykov sú iba orientačné av prípade nesúladu medzi slovenským znením a prekladom má prednosť znenie v slovenskom jazyku okrem výše a meny administratívnych poplatkov.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely rokovania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi Českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti vrátane tých, ktoré vyplývajú z týchto obchodných podmienok, na autorizovaného zmluvného predajcu a vyviazať sa tak zo svojich povinností. V súvislosti s týmto prevodom sa mení aj miesto plnenia na sídlo zmluvného predajcu. Kupujúci musí byť o tejto skutočnosti okamžite informovaný.

11.4. Uvedená fota môžu byť len ilustratívne. Právo na zmenu cien a chyby vyhradené.

11.5. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmeny a doplnky týchto Obchodných podmienok musí mať k svojej účinnosti písomnú formu. Od požiadavky písomnej formy možno upustiť taktiež iba písomne.

11.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Mitrovická 804, 739 21 Paskov, Česká republika, adresa elektronickej pošty obchod (zavináč) adamikshop.sk, telefón +420774883858.

11.7. Kupujúci výslovne prehlasuje, že sa dôkladne zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a záručnými podmienkami, a že im rozumie.

11.8. Poučenie užívateľov o využívaní Google Analytics. Aby sme dokázali lepšie pochopiť vás - návštevníkov našich stránok, používame službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Pre väčšiu transparentnosť, vám chceme priblížiť, čo všetko táto skutočnosť znamená pre Vás, návštevníkov stránok nášho obchodu. Služba Google Analytics používa súborov "cookies" (tj. Textové súbory ukladané do vášho počítača), ktoré umožňujúce analýzu spôsobu užívania webových stránok. Informácie vygenerované súborom cookie o užívaní stránky (vrátane vašej IP adresy) budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na servery v Spojených štátoch. Všetky takto získané dáta budú anonymne spracované. Dáta sú určené výhradne pre vyhodnocovanie užívania stránok. Anonymita je zaručená tým, že Google nebude spájať vašu IP adresu s akýmikoľvek inými dátami, ktoré má alebo bude mať k dispozícii. Do Googlu nebudú odoslané ani žiadne citlivé dáta, ako napríklad e-mail, meno, telefónne číslo. Môžete odmietnuť používanie súborov cookies, čím zabránite tomuto zberu dát o Vás. Urobiť tak môžete voľbou v nastavení vášho prehliadača. Pre niektorých prehliadača si môžete nainštalovať rozšírenie Plugin pre odhlásenie od reklamného súboru cookie, ktorý zabráni odosielanie vašich dát do Googlu. Používaním webových stránok predávajúceho súhlasíte so spracovaním údajov o vašej návšteve (vašich návštevách) spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

11.9. Obrázky sú prevzaté od výrobcu a z verejných zdrojov a majú len informatívny charakter, prevádzkovateľ neručí za ich správnosť. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Napriek všetkej snahe zaistiť čo najpresnejšie a najaktuálnejšie opis a technické parametre produktov nemôžeme garantovať, že uvedené údaje a údaje zodpovedajú skutočnosti. Všetci výrobcovia si vyhradzujú právo na zmeny niektorých parametrov či vlastností bez predchádzajúceho upozornenia, ak potrebujete ubezpečenie o určitých parametroch produktu, neváhajte nás kontaktovať. Neskoršie reklamácie parametrov a vlastností je zbytočnou komplikáciou pre obe strany a nemôže byť akceptovaná. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v objednávke, v prípade zrejmé chyby alebo preklepu v cene. V takom prípade je o tom zákazník informovaný, a ak s návrhom nesúhlasí, predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy a objednávku stornovať. Zároveň prevádzkovateľ neručí za technické špecifikácie a popisy tovaru, ktoré môžu byť preberané od dodávateľov, výrobcov a môžu obsahovať odchýlky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.11.2019 a v plnom rozsahu ruší obchodné podmienky predchádzajúcej.